NotuBiz en digitale toegankelijkheid

Ten behoeve van het invullen van de toegankelijkheidsverklaring is het van belang om te weten op welke vlakken uw applicaties of websites al wel of niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen die gaan gelden. Politiek Portaal voldoet voor een groot deel aan de eisen die gesteld zijn op niveau A en AA. Zo is er afgelopen jaar veel geïnvestereerd in het aanbieden van (live) ondertiteling voor video en audio, maar kan de applicatie op enkele onderdelen nog verbeterd worden om de toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking te vergroten. In onderstaand overzicht benoemen we de richtlijnen binnen toegankelijkheidsniveau A en AA waaraan Politiek Portaal op dit moment nog niet (volledig) voldoet, wat dit concreet betekent en welke stappen NotuBiz onderneemt om te voldoen aan de betreffende richtlijnen.

Wilt u de inhoud van de exacte eisen nog eens nalezen, dan vindt u hier de toegankelijkheidseisen en richtlijnen.

Principe waarneembaar

Richtlijn 1.1.1 - Niet tekstuele content (A)

Op dit moment bevatten niet alle iconen in Politiek Portaal een tekstalternatief dat voorgelezen kan worden indien een bezoeker gebruik maakt van een voorlees-tool. Hierdoor kan de bezoeker de informatie niet op de juiste manier interpreteren.

Maatregel: Aanbieden van een tekstalternatief voor iconen. Deadline is september 2020.

Richtlijn 1.3.1 - Info en relaties (A)

Politiek Portaal bevat op verschillende plekken een visuele weergave van inhoud. U kunt daarbij denken aan de tabel ten behoeve van de kalender op de hoofdpagina van de applicatie. Deze visuele weergave kan niet geïntepreteerd worden door een voorlees-tool, waardoor de samenhang van inhoudelijke informatie en visuele weergave voor een blinde gebruiker verloren gaat.

Maatregel: Niet alle onderdelen van de Politiek Portaal pagina zullen aangepast kunnen worden om te voldoen aan deze eis. Inzake deze eis moet gezocht worden naar

een compromis tussen visuele presentatie en design van de pagina en het op een juiste manier presenteren van informatie, zodat ook gebruikers met een voorlees-tool goed kunnen navigeren door de pagina. In gesprek met onze klanten onderzoeken we graag of een volledig versimpelde versie van Politiek Portaal aangeboden dient te worden om te kunnen voldoen aan alle toegankelijkheidseisen of dat hieraan zoveel mogelijk voldaan wordt binnen het huidige design van de pagina.

Richtlijn 1.4.4 - Herschalen van tekst (AA)

Inzoomen op de pagina tot 200% leidt op verschillende pagina's tot tekst die buiten beeld verdwijnt. Het inzoomen tot 200% zou mogelijk moeten zijn zonder verlies van content of functionaliteit, zodat slechtziende gebruikers gebruik kunnen maken van de (extreme) zoomopties van de browser.

Maatregel: Aanbieden van een schaalbare pagina die responsive is bij inzoomen tot 200%. Deadline is september 2020.

Principe bedienbaar

Richtlijn 2.1.2 - Geen toetsenbordval (A)

Gebruikers moeten zonder de muis in staat zijn om de pagina te bedienen middels de 'tab' functie. Deze 'tab' functie werkt in Politiek Portaal, maar op enkele plekken wordt de gebruiker verhinderd om van de ene naar de andere knop te bewegen met gebruik van het toetsenbord.

Maatregel: NotuBiz draagt zorg dat middels de 'tab' functie door alle functionaliteiten op de pagina genavigeerd kan worden. Deadline is september 2020.

Richtlijn 2.4.3 - Focus volgorde (A)

Wanneer de pagina middels de 'tab' functie bediend wordt, is de focus volgorde van het bedienen van de knoppen niet altijd logisch. Wanneer bijvoorbeeld het menu onder de knop 'Documenten' geopend is, springt de focus niet eerst naar de onderliggende menukeuze, maar is de focus eerst op andere knoppen binnen Politiek Portaal, waarna de gebruiker middels de 'tab' functie alsnog uitkomt bij de onderdelen uit het menu.

Maatregel: NotuBiz draagt zorg dat de 'tab' functie een logische volgorde van navigeren kent, zodat de gebruiker op een gemakkelijke manier door Politiek Portaal kan navigeren, zonder dat de gebruiker hoeft te zoeken op welke manier hij/zij bepaalde informatie kan openen of functionaliteiten kan bedienen. Deadline is september 2020.

Richtlijn 2.4.7 - Focus zichtbaar (AA)

Op dit moment is bij het navigeren met de 'tab' functie op enkele plekken in Politiek Portaal niet zichtbaar op welke knop de focus ligt. Hierdoor ziet een gebruiker niet altijd goed welke knop hij/zij op dat moment bedient. Het tonen van de focus vergroot de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers die middels een toetsenbord door de pagina navigeren.

Maatregel: Aanpassing doorvoeren waarbij duidelijk is welke focus de 'tab' functionaliteit heeft, zodat een gebruiker op een gebruiksvriendelijke manier door de pagina kan navigeren. Deadline is september 2020.

Principe begrijpelijk

NotuBiz voldoet op dit moment volledig aan de richtlijnen voor het begrijpelijk presenteren van content binnen Politiek Portaal.

Principe robuust

Richtlijn 4.1.2 - Naam, rol, waarde (A)

Binnen Politiek Portaal zijn er knoppen om te wisselen tussen weergave van functionaliteiten binnen de pagina. Een voorbeeld hiervan is het overzicht 'Recent / Toekomst' waarmee u kunt wisselen tussen vergaderingen die recent hebben plaatsgevonden en vergaderingen die in de nabije toekomst plaatsvinden. Wanneer de gebruiker wisselt tussen de knoppen Recent en Toekomst wordt er andere inhoud gepresenteerd. Voor de gebruiker is los van de inhoud echter niet duidelijk welke knop (waarde) geselecteerd staat.

Maatregel: Waar mogelijk worden aanpassingen doorgevoerd om in september 2020 te voldoen aan deze eis. Net als bij richtlijn 1.3.1 geldt echter dat het voldoen aan deze eis een ingrijpende wijziging kan hebben op de visuele weergave van Politiek Portaal. Inzake beide richtlijnen gaan we graag met onze klanten in gesprek om na te gaan of de aanpassingen binnen de huidige pagina gewenst zijn waarbij zoveel mogelijk voldaan wordt of dat er een gesimplificeerd alternatief van Politiek Portaal wordt geboden waarbij digitoegankelijkheid de voorkeur heeft boven de een aansprekende visuele weergave van informatie.

Principe universeel

Het principe universeel is niet meer verplicht in de nieuwe Europese standaard voor toegankelijkheid. Het principe is wel op de lijst aanbevolen standaarden geplaatst, omdat de opbouw en kwaliteit van de website nog steeds van belang is. NotuBiz voldoet op dit moment volledig aan de richtlijnen rond het universeel presenteren en aanbieden van informatie binnen Politiek Portaal.

Wat zijn de belangrijkste punten om (zelf) op te pakken?