De NotuBiz Roadmap

Welkom op de officiële NotuBiz product roadmap. Op deze pagina vindt u een tijdlijn die een overzicht biedt van alle (nieuwe) producten en functionaliteiten die wij momenteel aan het ontwikkelen zijn en de komende maanden zullen worden gereleased.


Deze tijdlijn is een inschatting van het oplevertermijn van onze nieuwe producten en kan dus veranderen. Zodra wij meer weten over de exacte datum van beschikbaarheid zullen wij klanten daarvan op de hoogte stellen.


Naast deze nieuwe onderwerpen werken wij achter de schermen altijd aan verbeteringen en optimalisaties van het systeem. Houd het NotuBiz Klantenportaal in de gaten voor de laatste product updates.

Laatste versie 24 januari 2020

Wilt u meer weten over onze belangrijkste ontwikkelthema's voor 2020? Binnenkort ontvangt u ons nieuwe roadmap magazine voor 2020!

Eerste kwartaal 2020

Record Management

Het eerste kwartaal van 2020 staat voor Record Management in het teken van de ontwikkeling van diverse recordmanagement functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om informatie na het verstrijken van het bewaartermijn te vernietigen en de mogelijkheid om informatie bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats te beperken in de openbaarheid. Vanuit het gecertificeerde design worden diverse back-end functionaliteiten ontwikkeld waarmee wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan alle belangrijke wet- en regelgeving omtrent (digitale) archivering.

Bestuurlijke besluitvorming

Het eerste kwartaal van 2020 staat voor Bestuurlijke besluitvorming in het teken van de ontwikkeling van de beleidshistorie, waarmee het voor u, gebruikers én inwoners inzichtelijk is hoe het besluitvormingsproces van een voorstel verloopt. Vanaf het moment van creatie is zo in te zien op welke overleggen het voorstel is besproken, welke documenten van belang zijn en wat erover is besloten. Daarnaast wordt gewerkt aan een vernieuwd gebruiksvriendelijk beheer waardoor u nog eenvoudiger de college- en raadsvoorstellen kunt aanmaken en beheren.

NotuBox bijeenkomst

Het eerste kwartaal van 2020 staat voor NotuBox in het teken van door-ontwikkeling op Android en Windows 10. Daarnaast worden bestuurlijke besluitvormingsfuncties ook in de app ontwikkeld zodat gebruikers het hele proces via NotuBox kunnen volgen.


Om gebruikers meer te betrekken bij de ontwikkeling en toekomst van NotuBox organiseren wij dit jaar verschillende sessies door het land om wensen op te halen. De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 10 maart bij gastgemeente IJsselstein. Wilt u ook meedenken? Meld u alvast aan!

Ontwikkelingen in 2019

Record Management ontwikkeling

In 2019 zijn wij met diverse klanten, zoals Altena, Ede, Katwijk, Schiedam en Veere, en archiefinstellingen en e-depot leveranciers, zoals Erfgoed Leiden, het Zeeuws Archief en Data Matters, in co-creatie aan de slag gegaan met het onderzoek naar en de ontwikkeling van recordmanagement functionaliteiten binnen Politiek Portaal. Daarbij hebben wij vijf processtappen onderscheiden, namelijk die van 1) creatie, 2) verrijking, 3) bevriezing, 4) record management, en 5) archivering van informatie. In 2019 zijn daarvoor diverse functies gerealiseerd waarmee u uw digitale archiefbescheiden eenvoudig kunt bewaren en beheren in Politiek Portaal. Zo is het nu mogelijk om alle informatie omtrent een vergadering eenvoudig te bevriezen en daarmee te beschermen tegen wijzigingen; één van de vereisten vanuit de archief wet- en regelgeving.

Bestuurlijke besluitvorming ontwikkeling

In 2019 zijn wij met diverse klanten, zoals de ABG-gemeenten en Hilvarenbeek, in co-creatie aan de slag gegaan met het onderzoek naar en de ontwikkeling van bestuurlijke besluitvorming functionaliteiten binnen Politiek Potaal. Met deze functies kunt u eenvoudig de brug slaan tussen het college en de raad, waarbij u inzicht krijgt in de weg die een voorstel aflegt binnen de organisatie van begin tot eind. In de verschillende ontwikkelfases van dit traject in 2019 is gewerkt aan de realisatie van nieuwe features zoals het importeren van voorstellen, het accorderen, het digitaal ondertekenen (in samenwerking met ValidSign) en het inzicht in de beleidshistorie. Hiermee wordt alle belangrijke informatie aan elkaar gekoppeld zodat het proces van agenderen tot archiveren volledig digitaal is in Politiek Portaal en NotuBox.

AV-
koppeling ontwikkeling

In 2019 zijn wij met diverse klanten, zoals gemeente Den Haag en Amsterdam, en Arbor Media aan de slag gegaan met het onderzoek naar en de ontwikkeling van een tweewegs AV-koppeling. Met deze koppeling wordt er (indien mogelijk) in samenwerking met uw AV-leverancier een koppeling gerealiseerd tussen het AV-systeem en Politiek Portaal. In de verschillende fases van dit traject in 2019 is gewerkt aan het in kaart brengen van een optimale inrichting van werkprocessen en de benodigde functies, en de ontwikkeling omtrent de uitwisseling van agenda's, stemmingen en sprekersmomenten tussen het AV-systeem en Politiek Portaal. Zo kunnen gegevens uiteindelijk live uitgewisseld worden om optimaal gebruik te maken van alle aanwezige informatie in beide systemen. Hierdoor kan het digitale verslag sneller worden opgesteld en zijn dubbele handelingen overbodig waardoor de griffie tijd bespaart.

Live ondertiteling ontwikkeling

In 2019 is samen met onze ontwikkelpartner en gemeente Amsterdam gewerkt aan de ontwikkeling van live ondertiteling. Op basis van geavanceerde spraak-herkenningstechnieken, kunnen wij nu ook live ondertiteling van uw politieke vergadering genereren en toevoegen aan het digitale verslag. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking ook tijdens de vergadering vergroot.

Vernieuwing module Attenderingen

In 2019 is samen met verschillende klanten gewerkt aan de vernieuwing van de module Attenderingen. Het design en de opzet voor de attenderingsmail is volledig aangepast en nu naar wens van de organisatie in te stellen. Zo bepaalt de beheerder zelf wat er in een attendering wordt opgenomen en kunnen geabonneerden zelf de frequentie en eventueel de onderwerpen aanpassen in een persoonlijk attenderingsprofiel.

NotuBox optimalisatie

In 2019 is gewerkt aan de optimalisatie van NotuBox waardoor verschillende functies zijn verbeterd en diverse nieuwe features zijn toegevoegd. Zo is het nu mogelijk om uitgebreid te zoeken binnen NotuBox, is de publieke toegang in de iOS app geïntegreerd, is het inlogscherm vernieuwd en kan er eenvoudiger gewisseld worden tussen documenten en de agenda.

Personen-beheer

In 2019 is gewerkt aan de vernieuwing van het personenbeheer. Met dit nieuwe Personenbeheer kunt u als beheerder accounts van gebruikers zelf aanmaken en wijzigen. Ook kunt u in het duidelijke overzicht eenvoudig zien welke gebruikers er binnen uw organisatie een account hebben en welke rechten en rollen deze gebruikers hebben. Hiermee heeft u het beheer volledig in eigen hand.

StUF-ZKN koppeling 2

Met de uitbreiding van de StUF-ZKN koppeling, waarmee (zaak)documenten vanuit het zaaksysteem eenvoudig kunnen worden opgehaald in het evenementenbeheer, biedt NotuBiz u de mogelijkheid om besluiten vanuit het raadsinformatiesysteem terug te sturen naar het zaaksysteem door middel van een tweewegs koppeling op basis van de StUF-ZKN standaard.

Ondertiteling On Demand

In 2019 is gewerkt aan de ontwikkeling van diverse vormen van ondertiteling. Met de module ondertiteling On Demand kunt u snel en eenvoudig, via onze slimme spraakherkennings-software, achteraf ondertiteling laten genereren en toevoegen aan het digitale verslag van uw vergaderingen. Zo voldoet u eenvoudig aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Technische vragen

Met de module Technische vragen kunnen de technische vragen vanuit de raad en antwoorden daarop vanuit het college of de organisatie op een duidelijke, overzichtelijke én eenvoudig terugvindbare wijze worden geordend.

Optimalisatie ontwikkeling

Naast de diverse ontwikkelingen op nieuwe thema's en functionaliteiten is NotuBiz ook altijd bezig met de optimalisatie van de huidige functies. Op basis van feedback van klanten worden iedere release verbeteringen en/of optimalisaties uitgevoerd op het systeem. Ook specifieke klantwensen die door verschillende klanten worden aangegeven in ons Klantenportaal worden hierin meegenomen.

Noodzakelijk onderhoud

Naast de (door)ontwikkeling op ons systeem is er ook periodiek onderhoud nodig om alle functionaliteiten binnen het systeem op de juiste wijze te kunnen (blijven) ondersteunen. Hier hoort groot onderhoud bij aan bijvoorbeeld de servers, maar ook kleinere werkzaamheden zoals de verwerking van updates van externe leveranciers (denk aan de PDF kit) en controle van het beveiligingsprotocol.

Houd de website van NotuBiz in de gaten voor meer updates!