Automatische


ondertiteling


Samen met klanten bouwt NotuBiz dagelijks aan de lokale democratie. Wij blijven innoveren om onze klanten én haar burgers optimaal te kunnen ondersteunen. Sinds de oprichting van NotuBiz in 2005 hebben wij innovatie geleverd op het gebied van schriftelijke en digitale verslaglegging in de lokale politiek. Zo maakt NotuBiz het al sinds 2016, én als eerste partij in de markt, mogelijk om vergaderingen te ondertitelen in Politiek Portaal. Dit maakt de verslagen beter doorzoekbaar en maakt de politieke vergaderingen tevens toegankelijk voor doven en slechthorenden. Wij anticiperen op de trends in de markt waardoor u altijd aan de laatste eisen kunt voldoen. Zo maken wij het niet alleen mogelijk om te voldoen aan de nieuwe wetgeving met het achteraf ondertitelen van uw vergaderingen, maar hebben wij ook geïnvesteerd in spraakherkenningssoftware waardoor het op korte termijn mogelijk is om uw vergaderingen live te ondertitelen. Een belangrijke stap de toekomst in als het gaat om digitale toegankelijkheid! In dit artikel leest u meer over de verschillende mogelijkheden en het belang van ondertiteling.

Scroll naar beneden voor het volledige artikel

Op weg naar volledige toegankelijkheid

Per 1 juli 2018 is het 'Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid' in werking getreden. Met de invoering van dit besluit is het voor overheden verplicht om de audio- en videoverslagen van vergaderingen uiterlijk vóór 23 september 2020 via ondertiteling toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve beperking. Dit is een belangrijke stap in het vergroten van de toegankelijkheid voor geïnteresseerden in de (lokale) democratie en een stap naar een meer inclusieve maatschappij.


Live toegankelijkheid

Alle live uitgezonden audio en video hoeft (nog) niet toegankelijk te zijn en daarmee ondertiteld te worden. Als een live uitgezonden audio- of videofragment na de live uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan wel dezelfde eisen als voor eerder opgenomen audio en video gelden.


Voldoe aan wet- en regelgeving

Dit betekent dat uw digitale verslagen in ieder geval vóór de gestelde termijn van 23 september 2020 ondertiteling moeten bevatten. Uiteraard staat het u vrij hier al eerder stappen op te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw vergaderingen reeds toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

NotuBiz biedt voor dit besluit al sinds 2016 een passende oplossing. Op basis van transcriptie wordt ondertiteling gekoppeld aan een vergadering, waarmee de geschreven tekst exact gekoppeld is aan het juiste video- of audiofragment. Na de start met deze vorm van ondertiteling is onderzoek gedaan naar ondertiteling op basis van spraakherkenning en ondertiteling bij live vergaderingen. Ook in live situaties is toegankelijkheid van groot belang. Dit wordt momenteel nog uitgesloten in het besluit, omdat er nog weinig technische mogelijkheden beschikbaar zijn en het daarmee niet voor iedereen haalbaar is om live te ondertitelen.


De nieuwste innovatie vanuit NotuBiz op gebied van digitale verslaglegging is inmiddels beschikbaar en bestaat uit het achteraf ondertitelen op basis van spraakherkenning. Audio- of video-opnames van raads- en commissievergaderingen zijn daarmee eenvoudig achteraf te voorzien van ondertiteling. Deze ondertiteling is geautomatiseerd en functioneert als een letterlijke ondertiteling van datgene wat uitgesproken wordt. Op basis van spraakherkenningssoftware wordt het gesproken woord omgezet in geschreven woord met een nauwkeurigheid van 85% afhankelijk van geluidskwaliteit en duidelijkheid van spraak. Een pilot met live ondertiteling zal op zeer korte termijn mogelijk zijn.

Webrichtlijnen

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers, want ieder mens heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In de huidige samenleving is het bijna niet meer mogelijk om nog te kunnen functioneren zonder internet of computers.


Daarom het is het belangrijk en voor overheden zelfs verplicht dat websites aan bepaalde toegankelijkheidsvoorwaarden, ook wel webrichtlijnen genoemd, voldoen. Deze afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van digitale informatie. Voor deze richtlijnen zijn standaarden opgesteld, waarvan ondertiteling van mediabestanden een belangrijke en hele zichtbare functionaliteit is.

Spraakherkenning

NotuBiz maakt gebruik van geavanceerde technieken op gebied van spraakherkenning. Het systeem heeft een zelftrainend vermogen op basis van alle audio- en videobestanden die ondertiteld worden. Dit betekent dat de herkenning van woorden steeds beter wordt naar mate er meer vergaderingen van ondertiteling worden voorzien. Op dit moment kan er een nauwkeurigheid van 85% behaald worden op basis van spraakherkenning. Dit is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde geluid en de articulatie van de personen die het woord voeren.

Live ondertiteling

Live ondertiteling is de toekomst op gebied van digitale toegankelijkheid. Deze toekomst is echter erg dichtbij. In 2019 biedt NotuBiz de mogelijkheid om ook uw live audio- of videovergaderingen van ondertiteling te kunnen voorzien. Op technisch gebied is dit een zeer vooruitstrevende ontwikkeling. Live ondertiteling wordt gegenereerd op basis van spraakherkenningssoftware. De live stream wordt met een kleine vertraging uitgezonden om de software de gelegenheid te bieden het gesproken woord om te zetten in ondertiteling.

Ondertiteling on demand

Op dit moment biedt NotuBiz twee varianten om een vergadering on demand van ondertiteling te voorzien. Dit kan op basis van een gecorrigeerd transcript dat tevens als woordelijk verslag te gebruiken is voor uw raads- of commissievergaderingen. De tweede mogelijkheid is het gebruik van spraakherkenning. Deze variant kent een foutmarge, maar heeft als voordeel dat het goedkoper kan worden aangeboden dan op basis van een transcript.

Gecorrigeerde ondertiteling

Wenst u volledig gecorrigeerde ondertiteling? Dan kunt u gebruik maken van ons product 'Ondertiteling op basis van transcript'. Een volledig gecorrigeerd transcript wordt met de juiste tijdscoderingen gekoppeld aan het digitale verslag, zodat de juiste tekst op het juiste moment te zien is. Het gekoppelde transcript biedt tevens het voordeel van een verbeterde doorzoekbaarheid van het digitale verslag. Op alle woorden uit de tekst kan gezocht worden via de zoekmachine in Politiek Portaal.

Ontwikkelingen in de toekomst

Een audio- of videofragment is een gemakkelijke manier van overdragen van informatie. Gemeenten kiezen niet voor niets voor het uitzenden of achteraf aanbieden van hun vergaderingen in audio of video in plaats van lange verslagen die niet aantrekkelijk zijn voor de burger. Waar een audio- of videoverslag voor de meeste mensen goed toegankelijk is, stuiten mensen met een auditieve beperking juist op de nadelen. Het ondertitelen van vergaderingen biedt hierin een uitkomst.


Gezien het belang van toegankelijkheid volgt NotuBiz de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet. Digitale verslaglegging is van oudsher een belangrijk product voor NotuBiz. Juist om die reden willen we in ontwikkelingen voorop blijven lopen en blijft ondertiteling een pijler in onze ontwikkeling voor 2019.

Samenwerking met klanten

Op dit moment werken wij samen met onze klanten aan de lancering van live ondertiteling bij raads- en commissievergaderingen. Deze primeur wordt op korte termijn verwacht, waarna de dienstverlening ook aan andere klanten beschikbaar gesteld gaat worden.


Volledige toegankelijkheid

Live ondertiteling geeft alle geïnteresseerden de mogelijkheid om de vergadering tijdens de live streaming te volgen. Voorheen was dit al mogelijk bij het terugkijken van uitzendingen met onze ondertiteling on demand. Met de ontwikkeling van live ondertiteling loopt NotuBiz voorop in de markt en bieden wij klanten de mogelijkheid volledig toegankelijk te zijn.

Wat kunt u de komende maanden van ons verwachten?

Momenteel zijn we in een ver gevorderd stadium in de ontwikkeling van het kunnen leveren van (live) ondertiteling op basis van spraakherkenning. We starten zeer binnenkort met de eerste pilot op basis waarvan we deze vorm van ondertiteling op kunnen nemen in ons werkproces. Om deze dienstverlening aan alle klanten te kunnen bieden, is het van belang de ondertiteling altijd tijdig te kunnen leveren en beschikbaar te houden. Dit vraagt niet alleen op functioneel gebied een ontwikkeling in onze systemen, maar vraagt ook om extra capaciteit. De impact die het heeft op onze huidige dienstverlening zal in deze pilotfase uitvoerig getest worden.


Om de lancering live ondertiteling succesvol te laten verlopen, werken we samen met onze klanten. Mocht u interesse hebben in deze ontwikkeling, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw accountmanager.